بیمه های مسئولیت

بیمه های مسئولیت بیمه های مسئولیت، یکی از سه رشته اصلی بیمه است و در کنار بیمه های اموال و اشخاص قرار دارد. براساس موضوع این نوع بیمه، زیان وارده به اشخاص ثالث در هر دو بخش خسارت های مالی و غرامت های بدنی که ناشی از فعل یا ترک فعل غیر عمد بیمه گذاران […]