بیمه عمر

بیمه عمر بیمه های عمر بیمه ایران در حال حاضر به دو طریق عرضه می شوند: بیمه های عمر به شرط فوت در اینگونه بیمه ها، هدف تامین مالی افراد خانواده بعد از فوت شخص بیمه شده می باشد. بیمه های عمر مختلط در این گروه بیمه ها هدف تامین افراد خانواده بعد از فوت […]