خسارتهای مستثنی شده در بیمه بدنه اتومبیل بیمه ایران

خسارتهای مستثنی شده در بیمه بدنه اتومبیل

خسارتهای مستثنی شده در بیمه بدنه اتومبیل بیمه ایران خسارتهای زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر آنکه در بیمه نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد. خسارتهای ناشی از سیل، زلزله و آتشفشان خسارتهایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیلرانی یا آزمایش سرعت به آن وارد […]

بیمه بدنه اتومبیل

بیمه بدنه اتومبیل با خرید بیمه بدنه اتومبیل خسارت وارد به اتومبیل مورد بیمه در اثر حوادث زیر قابل پرداخت خواهد بود. حادثه: خسارت ناشی از برخورد موضوع بیمه با یک جسم ثابت یا متحرک یا برخورد اجسام دیگر به موضوع بیمه یا واژگونی و سقوط موضوع بیمه یا چناچه در حین حرکت اجزا یا […]