پرداخت خسارت بیمه بدنه بیمه ایران

بیمه بدنه اتومبیل چیست؟

پرداخت خسارت بیمه بدنه بیمه ایران نحوه تعیین و پرداخت خسارت خسارت کلی موضوع بیمه موقعی به کلی از بین رفته تلقی خواهد شد که حداقل ۶۰ روز پس از سرقت پیدا نشود یا به علت حوادث مشمول بیمه به نحوی آسیب ببیند که مجموع هزینه های تعمیر و توعویض قسمتهای خسارت دیده آن با […]