فسخ و انفساخ قرارداد بیمه بدنه- بیمه ایران

فسخ و انفساخ قرارداد بیمه بدنه- بیمه ایران فسخ قرارداد: مواردی که بیمه گر یا بیمه گذار می تواند بیمه نامه را فسخ نماید فسخ از طرف بیمه گر: در صورتی که بیمه گذار حق بیمه را به موقع نپردازد در صورت تشدید خطر مگر آنکه توافق خاصی بین طرفین صورت گرفته باشد. چنانچه بیمه […]