خسارتهای مستثنی شده در بیمه بدنه اتومبیل بیمه ایران

خسارتهای مستثنی شده در بیمه بدنه اتومبیل

خسارتهای مستثنی شده در بیمه بدنه اتومبیل بیمه ایران خسارتهای زیر تحت پوشش این بیمه نامه نیست مگر آنکه در بیمه نامه یا الحاقیه آن به نحو دیگری توافق شده باشد. خسارتهای ناشی از سیل، زلزله و آتشفشان خسارتهایی که به علت استفاده از موضوع بیمه در مسابقه اتومبیلرانی یا آزمایش سرعت به آن وارد […]