چرا باید بیمه مسئولیت داشته باشیم؟

هر فردی با توجه به فعالیتی که انجام می دهد و نقش اجتماعی که دارد ممکن است به سایر افراد صدمه جانی یا مالی وارد کند فرد در برابر این اسیب مسئول است و باید خسارت وارد شده را جبران کند و این خسارت ممکن است پر هزینه و سنگین باشد و گاهی جبران ناپذیر […]